Share:

Bride of the Magistrate

KhioneNyx

0 read

Dahil sa isang aksidenteng mangyayari kay Suyen magigising siya sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya, magugulat na lamang siyang nakasuot ng mahaba at makapal na bistida. Ang mas lalong magpapagulat sa kanya na isang estrangherong mahestrado ang magpapakilalang kasintahan niya at ikakasal na sila sa susunod na buwan.

Unfold

Tags: ActionDarkLove-triangleReincarnationTime-travelArranged MarriageDramaComedy
Latest Updated
Author's Note

D

Leave a commentComment

    Please to leave a comment.

    Leave a comment